Εγκατάσταση Μονάδας Ισοκίνησης της εταιρείας BiodexRehab System 4 Pro – 6 Ιουνίου 2023